• 666 Ug Ang Iyang Kahulogan 13:11 Unya nakita ko ang laing mapintas nga mananap nga migimaw sa yuta. Kini siya may duha ka buok sungay daw nating karnero, ug siya misulti samag dragon.

  13:12 Ang tanang pagbulot-an nga iya sa nahaunang mapintas nga mananap gihimo niya diha sa atubangan sa nahauna, ug nagasugo siya sa yuta ug sa mga nanagpuyo niini sa pagsimba sa nahaunang mapintas nga mananap, kinsang samad nga ikamatay naayo.

  13:13 Siya nagahimog dagkung mga milagro, hangtud gani sa pagpakanaug ug kalayo sa yuta gikan sa langit sa atubangan sa mga tawo;

  13:14 ug pinaagi sa mga milagro nga gitugot kaniya sa pagpanghimo sa atubangan sa mapintas nga mananap, iyang ginalimbongan ang mga nanagpuyo sa yuta, sa pag-agda kanila sa paghimog larawan alang sa mapintas nga mananap nga nasamad sa espada, apan nabuhi ra.

  13:15 Ug gitugot kaniya ang paghatag ug gininhawa ngadto sa larawan sa mapintas nga mananap, nga tungod niini ang larawan sa mapintas nga mananap makahimo na gani sa pagsulti, ug sa pagpatay niadtong mga dili mosimba sa larawan sa mapintas nga mananap.

  13:16 Ug ang mga timawa ug mga kadagkuan, mga dato ug mga kabus, mga ulipon ug mga tawong gawas, ang tanan iya usab nga gipamarkahan diha sa too nga kamot o sa agtang,

  13:17 nga tungod niini walay bisan kinsa nga makapamalit o makapamaligya gawas kon anaa kaniya ang maong marka, nga mao ang ngalan sa mapintas nga mananap o ang numero sa iyang ngalan.

  13:18 Gikinahanglan niini ang kaalam: kaniya nga may salabutan, ipakuwenta ang numero sa mapintas nga mananap, kay kini maoy usa ka numero sa tawo; ang iyang numero unom ka gatus ug kan-uman ug unom.

  Unsa ang buot ipasabot sa 666?
  1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36=666
  Daghan nang mga hubad nga gipakita, ang tanan dunay gibug-aton nga rason. Pipila muingon nga ang 666 mao si;

  1. Emperor Nero: Nero Caesar (Emperor sa Roma niadtong 54-68)
  Sa Hebrew  Nron Qsr (Litokon "Nerōn Kaisar"). Sa Latin Nro Qsr (Litokon "Nerō Kaisar")

  Nron Qsr
  Ang Griyego nga hubad sa ngan ug titulo gihubad sa Hinibreohanon nga נרונ קסר, ug hing tukma sa 666.

  Resh (ר) Samekh (ס) Qoph (ק) Nun (נ) Vav (ו) Resh (ר) Nun (נ) Sum
  200 60 100 50 6 200 50 666

  2. Titulo sa Santo Papa: Dei Filii Vicarius (Vicar of the Son of God)
  Matod pa sa mga Protestante ang Santo Papa kuno ang 666.

  V I C A R I V S F I L I I D E I TOTAL  
  5 1 100 0 0 1 5 0 0 1 50 1 1 500 0 1 666

  3.Hitler:
  A=100, B=101...
  Muigo gyud nga ang Hitler = 666.

  4. Ronald Wilson Reagan:


  more
 • Sugilanon nga Way Kasigurohan
  Ang tawo, kung padad-an ug karne, kuhaan. Kung padad-an ug estorya, pun-an.

  Mao nay panultihon sa akong amahan niadtong buhi pa siya. Dunay mga panghitabo nga nagbilin ug makahuloganong bahin sa kasaysayan. Kining maong panghitabo gihuptan nga matuod diha sa mga saksi. Sila ang mga tawo nga nakakita ug nakadungog sa maong panghitabo. Apan sa pagdas-og sa panahon muabot gayod ang takna nga manungha ang mga tawo nga muasoy ug sugilanon nga lahi sa gisaksihan sa mga saksi. Iyang gamiton ang tanang kahimanan aron pagpatuo aron matuis ang kamatuoran nga gipamatud-an nang daan sa rason nga aron musikat, aron makapanapi o aron paglumpag sa kamatuoran. Daghan na kaayong mga sugilanon nga gihapinan ug makombensihong pagpamatuod. Usahay makalingaw, usahay usab makapausab sa atong panglantaw. Usahay makapasuko, usahay usab makapasubo. Unsa man gani ang inyong gibati, susiha ang sugilanon kong tinuod ba o dili.

  Susama pananglit sa The Da Vinci Code. Dihay panghitabo mahitungod kang Kristo nga gipamatud-an sa mga saksi. Apan nitungha niining ika-21 nga siglo si Dan Brown sa pagsulti ug sugilanon mahitungod ni Hesus nga lahi sa mga tawo nga nakita ug nakadungog ni Hesus. Gigamit niya ang mga tipaka sa mga libro nga iyang nabasahan ug hulagway nga nga nakit-an aron kapamatud-an ang iyang sugilanon nga matuod, mao kana ang Da Vinci Code.

  Daghan pa kaayong mga sugilanon. Susama pananglit sa pagtungtong sa tawo sa buwan, pag-ikyas ni Hitler, pagkamatay ni Bin Ladin, 9/11 attack, UFO, Pearl Harbor, Secret Societies, CIA. Mahimong kong makapadayon pagsaysay hangtod abton ug pila ka adlaw apan dili kini mao ang takna aron paghubit sa tanan. Putlon ta una kini og tagsa-tagsaon pagtuki sugod sa sinugdan. Tungod anang ilang mga tinumotumong sugilanon, ganuyon kita sa pagpangutana, tinuod ba kaha no? Asa man gyu'y tinuod?

  Ug kung nakahimo sila ug ingon niaana ka katuohan nga estorya, nganong dili man ako makahimo sama kanila?


  more
 • Magpari? O, Dili
  Ang Paghandom sa Seminaryo
  Alwele Alemar on YM

  Alemar Verzano: sano salamat diay
  Alemar Verzano: busy ka sano
  alwele: way sapayan Yao//...
  Alemar Verzano: sano, naa ko pangutana nimo ba
  alwele: larga
  Alemar Verzano: malipayon ka sa imong kinabuhi ron sano?
  alwele: uo xempre....
  alwele: ikaw diay?
  Alemar Verzano: abi nimo sano usahay magmahay ko nganong nigawas ko
  Alemar Verzano: murag wala jud diri sa gawas akong kalipay
  alwele: nganu man?
  alwele: ang tinuod nga missionary Yao... malipayon bisag asa siya ibutang sa Ginoo.
  Alemar Verzano: daghan nako mga experience diri pero ginahandom gihapon nako ang kinabuhi sa seminary
  alwele: Mao na kay kinabuhi sa seminario imong gihandom. Lahi raba ang kinabuhi sa seminaryo ug kinabuhi sa pare... Ang kinabuhi sa pare labaw pa kapait  sa kinabuhi nato nga naa ta sa gawas... nagtuo diay ka nga lami nang ilang kinabuhi ron?
  alwele: kanang nangapare ron nga nanggimahay pulos na sila naghandom sauna nga nindot jud ang kinabuhi sa seminario
  alwele: kinabuhi sa seminario= naa sa sulod
  alwele: kinabuhi sa pare=naa sa gawas
  Alemar Verzano: lisud jud, pero lahi rajud sano kong ang kinabuhi nga imong gipili kanang gust jud nimo bisag lisud
  Alemar Verzano: diri sa gawas naa tuod ka kwarta pero di gihapon makahatag og kalipay
  alwele: uo lageh... peru kanang pag-gawas nimo kay gusto man na nimo. Nya lisud man kaha ang naa sa gawas? mao na na imong gipangita.
  Alemar Verzano: hehehe, kataw anan man ka sano oie, lagi puslan man nga nahinaykan na
  alwele: Hehehe.. bitaw yao... Unsa man para nimo ang sukdanan sa kinabuhi diay?
  Alemar Verzano: para sa ako sano, kawang lang ang tanan, pero puslan man nga ingon ana ang kinabuhi puy an nako ang kinabuhi sa kalipay og kalinaw
  Alemar Verzano: ingon gani ni Nietzche sano nga life is a joke told by a liar, there is nothing but fading wind
  Alemar Verzano: hahay usahay sano makahunahuna baya ko na magsuicide nalang
  alwele: Nietzche, an idea of only one man... consider also the idea of other people. Para nako yao dili kalipay ang sukdanan sa kinabuhi]
  alwele: para nako dili nimo makab-ot ang kanang imong giingon nga kalinaw kung kalipay sa kinabuhi ang kahulogan sa imong kinabuhi
  Alemar Verzano: mao man jud na kasagaran sano, ang kagubot man god permaninte na,
  alwele: Yao, bakak kana... dili permanente ang kagubot tungod kay sa kalibotan walay permanente, "the world is in a constant change-Heraclitus". Ang sukdanan sa kinabuhi dili kay malipayon ka o magul-anon ka. Tungod kay ang sukdanan sa kinabuhi kay kung nagmabulokon ba ang pagpuyo nimo niining kalibotana." Ininglison nako gamay yao. The measure of life is not whether your being happy or sad in this world. The true measure of it all is whether you live a meaningful existence or not." Naa baya diha yao nga anaa na nila ang tanan sa kinabuhi. ma kwarta man, dungog and they are happy with that. Peru meaningful ba ang ilang kinabuhi? Wala!. Still their life is meaningless that is why naghikog sila... Ngano mn? Kay sukdanan sa ilang kinabuhi mao ang kalinaw nga nag gikan sa kalipay.... Kalpy ang tinguha
  alwele: Peru naay daghang tawo nga nagmasulob-on peru meaningful man lagi ilang kinabuhi?
  alwele: Magul-anon ka man yao... meaningful gihapon ang kinabuhi
  Alemar Verzano: salamat sano ha, sa tinuod birthday nako karon sano, tapos wala jud ganahi karong adlawa, murag gikapoy napod ko sa akong trabaho
  Alemar Verzano: sauna magbirthday ko sa seminary sadya kaayo ko sa tanan
  Alemar Verzano: mura bag gusto nako balikon ang kaniadto kon pwedi pa lang
  Last message received on 1/3/2012 at 8:47 PM
  alwele: Happy Birthday Yao. ang sukdanan sa kinabuhi dili kay pare ka uo married o single... Bisag asa man ana imong pilion,  kinahanglan dili nimo tinguhaon ang lonlon kalipay... kundi meaningful ba ang imong kinabuhi diha sa imong pagpili. Tungod kay ang tinuod sa kinabuhi nabahin kini sa kalipay ug kasakit, mao nay naka pa meaningful sa akong kinabuhi yao, ang pagpulipuli sa kalipay ug sa kasakit. Mao na nga di gyud ko gusto maghikog kay lami kaayo ang kalibotan puy-an. Kay dinhi nako nakita ang meaningful existence. Sa imperno, meaningful ba imong existence kung puro kasakit? Sa langit, meaningful ba imong existence kung puro kalipay? Pareha sila dili... Mao nga kining kinabuhia akong pagapoy-an nga magpuyong Kristohanon kay dinhi nako hikaplagi ang mabolokong pagkinabuhi...

  more
 • 2012 Kataposan sa Kalibotan Nahisulat, “Seven perfect days after the two thousand and twelve’s day of the most famous man known to earth, the world floats’ above the hand of the master of disaster where seven perfect months follows and massive destruction takes place.

  Sa hubad, Perpektong pito ka adlaw human mulabay ang ika Dos mil dose nga adlaw sa tawo nga labing ilado sa tibuok kalibotan, ang kalibotan magpautaw-utaw ibabaw sa kamot sa bangiitan sa katalagman diin molabay ang perpektong pito ka buwan mubanos ang labihan kapintas nga katalagman.


  Karon maoy Disyembre 25, 2011. Sakto ug kompleto nga pito ka pilo sa mga adlaw ug magapatong na kita sa tuig 2012. Kung makadungog ka sa nilabay nga katuigan gitawag kini ug, Tuig sa Kahapsay, Tuig sa Kalinaw, Tuig sa Ginoo ug uban pa. Apan kining dili kapugngang 2012 gitawag sa uban ug Tuig sa Kataposan sa Kalibotan.

  Gitagna nga karong muabot 2012 maoy kataposan sa kalibotan. Linog, Bagyo, Baha, Mobuto ang Bulkan ug uban pang katalagman magdungan ug kanaog hinungdan sa pagkapulpog sa mga binuhat ug mao kanay kataposan sa kalibotan. Kung nakakita kamo sa 2012 nga salida, mao katoy tukmang hulagway ug unsa ang nawong sa kataposan sa kalibotan.

  Kasagaran sa mga tagna gipasiugdahan kini sa pundok sa relihiyon. Apan kining umaabot 2012 usa ka pinalahi sanglit tagna kini nga giuyonan sa mga batid sa katalagman ug mga siyentipiko. Pila na lang ka gutlo ug muabot na gayod ang gituohang kataposan sa kalibotan. May ikapaambit kaba mahitungod niini?


  Kanang ininglis nga tagna sa ibabaw, ayaw lang gud ninyog pangitaa ang gatagna ana kay tinumotumo rana nako.

  more
 • Ang Kwartang Gihumigas Kung asa gali tong humot sa ilang pagsimhot, tam-is sa ilang pagtilaw, ug pagkaon sa ilang tan-aw atua nimo hikaplagang nagpesta ang mga hulmigas. Unya ikaw nga nakamatikod muingon dayon, "oi, gihumigas!" Kung mahinungdanon alang kanimo ang butang nga gihumigas, imo dayon kining paphaan, apan ug di nimo mahinungdanon, imo lamang kining pagasud-ongon o biyaan.

  Alas 7 sa buntag tulog pa ako dihang namukaw ang akong mga sakop sa tindahan nga mangabli na. Diha man gud koy daghang gibuhat gabei maong dugay nakamata.

  Unya nahinanok ako pagbalik. Apan kalit akong nahigmata dihang mibadlis sa akong damgo ang kwartang gihumigas. Uban ang mapaniirong mga lihok hinayhinay nilang gihakot ang kwarta. Nitimbakuwas ako ug naligo ug nikaratil paingon sa tindahan. Ug didto nakita ko ang kabusy kay daghan na diayng namalit.

   Nagpanglingolingo ako ug nanakla sa panghitabo tungod kay ayaw'g saypa, ang mga halin gihumigas rapod kini sa akong mga tindero ug tindera. Nakasuway na ba ka ug tindera nga kasaligan? Ambot lang kaha. Bisan pag buotan tan-awon, mo sikoy lang gihapon. isuksok sa ilang bulsa tinagpiso, usahay singko, naa poy dies. Ginagmay ra na pero mahimong dako ug magkanunay. Mao nay giingon nga "gamay pero yayay". Pareha sa humigas, gamay pero yayay.

  Kapila na kaha ko kasakop sa akong mga tindero ug tindera. Wa lang gyud mahibaw nang atong mga sakop nga kanang linibong  kwarta sa atong drawer mupoyo lang na diha ug usa kaadlaw. Pagkaugma, ibayad na na ngadto sa mga utang. Ug mapordoy raba gyud ta kay ang mga sakop igo lang manglakaw, o mangapply sa laing tindahan. Nya ang tag-iya, mapreso.

  Ug buot hunahunaon hayahay pa gud ang mga sakop. [Sud-onga ra gud nang hulagway ani] Sugoa na ninyo ug pangumpra, di ba sabotahion ang resibo, sus kahasol. Maayo pa ug mangapply na sila, prangkahan dayon ug ingong," di lagi ka mangawat ug kwarta Dong? Pero mura man pog maot paminawon. Hay, wa gyud tay dag-anan aning mga humigas sa atong kwarta.

  Pun-an pa niadtong unang semana nga gilungkab ang tindahan ug porya buyag 60mil nahipos. Bata raba gyud ang suspek 9 anyos. Unya puydi ba diay na nimo mapapreso nga under age man. Wa gyud tay dag-anan. Ang uluhan aning akong sugilanon ninyo di man angayan, Angay ilisan ug "Way Dag-anan". Pero sigilang unsaong mao may akong nadamgohan. Hangtud dinhi na lang ug sa gihapon, ayaw'g isalig ang inyong drawer sa inyong sinaligan.

  more

SUBSCRIBE

SUBJECTS

chocolate hills
http://blog.venganza.org/16.php

kawasan falls
http://blog.venganza.org/15.php

mag aso falls
http://blog.venganza.org/17.php
di ma klaro ang sulat? usbon ang gidak-on sa sulat
di ma klaro ang sulat?
usbon ang gidak-on sa sulat